Wednesday, June 29, 2005

Dae'i dan Gerakan Islam: Prinsip yang harus dipertahankan

Image hosted by Photobucket.com

Oleh:Mohd Nor Zaiman Che Mansor

Melihatkan perkembangan suasana dakwah semasa sudah pastilah terdapat pelbagai cabaran yang harus ditempuhi oleh umat islam.Perkembangan yang sering kali diperkatakan ialah munculnya pelbagai aliran-aliran dan segala bentuk pemahaman yang sudah pastilah berdiri di atas nama islam.

Islam Liberal,islam Tanwiri,islam progresif mahupun islam moderate sudah tidak asing lagi dari pendengaran umat islam masa kini.Bahkan bagi mereka yang mendokong akan pelbagai gerakan islam sama ada di sini mahupun di luar sana sudah pastilah tidak akan tidur lena bagi memikirkan apakah alternatif yang terbaik bagi menangani isu ini.

Namun bagi masyarakat umum yang mungkin jahil akan agama ini mereka tersepit di dalam tuntutan suasana ini apabila mereka tergerak untuk mencari kebenaran akan agama ini.Oleh itu seharusnya bagi mereka yang menjadi pendokong akan islam yang di bawa oleh Rasulullah sallahua'laihiwassalam seharusnya mempertahankan akan prinsip -prinsip yang menjadi dasar kepada agama ini.

Antara prinsip utama yang harus dipertahankan ialah:

Pertama:Ikhlas dalam memahami konsep Tauhid

Ikhlas menurut erti bahasa ialah membersihkan atau memurnikan sesuatu dari kotoran. Sedangkan menurut istilah syar’i, ikhlas adalah membersihkan dan memurnikan ibadah dari segala jenis kotoran syirik.

Setelah diketahui pengertian ikhlas menurut pengertian syar’i, dapat diambil kesimpulan bahawa orang dikatakan ikhlas dalam beribadah apabila ia bertauhid dan meninggalkan segala jenis syirik.

maka seharusnya umat islam memahami apakah bentuk tauhid yang harus diyakini bagi membersihkan diri dari kotoran itu.

Tauhid yang pertama: Tauhid Rububiyyah, maksudnya kita harus yakin bahawa yang mencipta, memberi rezeki dan yang mengatur alam semesta hanya Allah Ta’ala tidak ada sekutu bagi-Nya.

Tauhid yang kedua: Tauhid Uluhiyyah, maksudnya yakin bahawa yang berhak disembah dan diberikan segala bentuk peribadatan hanyalah Allah Ta’ala tidak ada sekutu bagi-Nya.

Tauhid yang ketiga: Tauhid Asma’ wa Sifat, maksudnya kita harus yakin bahwa Allah Ta’ala memiliki Nama dan Sifat yang Mulia dan tidak sama dengan makhluk-Nya. Kita harus meyakini seluruh Nama dan Sifat Allah yang ada di dalam Alquran dan Assunnah apa adanya.

Setelah meyakini ketiga jenis tauhid ini, maka wajib meninggalkan dua jenis syirik yang menjadi musuh bagi orang-orang yang bertauhid.

Syirik yang pertama disebut Syirik Akbar, iaitu syirik yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Syirik jenis ini amat banyak jumlah dan jenisnya, di antaranya adalah meyakini ada yang mencipta dan yang mengatur alam ini selain Allah Ta’ala, meminta rezeki atau jodoh kepada orang yang telah mati atau kepada jin, menolak sebahagian atau seluruh Nama dan Sifat Allah Ta’ala.

Syirik yang kedua disebut Syirik Asyghar, iaitu syirik kecil yang tidak menyebabkan pelakunya dikeluarkan dari Islam. Namun dosanya lebih besar daripada dosa zina, dosa mencuri atau kemaksiatan lainnya. Di antara amalan yang termasuk jenis syirik ini adalah riya’ (ingin dilihat oleh orang ketika beribadah), sum’ah (ingin didengar ibadahnya oleh orang lain), bersumpah dengan nama selain Allah, memakai azimat dengan keyakinan bahawa kekuatannya bersumber dari Allah. Untuk yang satu ini bila diyakini bahawa sumber kekuatan itu dari azimatnya, maka sudah termasuk Syirik Akbar.

kedua:Bersatu di atas Al-quran dan As-sunnah dengan pemahaman salafus soleh

ini sepertimana firman Allah ta'ala dalam surat Al- Imran ayat 103: “Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya dan jangan kamu berpecah belah ...”

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda: “Aku tinggalkan sesuatu untuk kamu. Bila kamu berpegang teguh dengannya maka kamu tidak akan tersesat selamanya, iaitu Kitabullah dan Sunnahku.” (HR. Imam Malik, Al-Hakim )

Di samping itu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk mengikuti pemahaman para sahabat. “Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup selepasku nanti,ia akan melihat perbezaan prinsip yang banyak sekali, untuk itu wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa Rasyidin yang mendapat petunjuk, peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham dan jauhilah perkara baru dalam agama, kerana setiap perkara baru dalam agama itu bid’ah dan setiap bidah itu sesat.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi,. Inilah prinsip persatuan umat yang harus dijadikan sebagai pegangan.

Ketiga:Mencari Kemuliaan dengan Ilmu Syar’i dan bukan dengan akal semata-mata

Kita semua sepakat bahawa tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta’ala sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Al Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Oleh sebab itu, merupakan keharusan bagi kita untuk mengerti, apa yang dimaksud ibadah itu? Apakah ibadah hanya setakat solat, puasa, haji atau yang lainnya? Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya Al-’Ubudiyyah halaman 38 menjelaskan bahawa ibadah itu mencakupi segala perkara yang dicintai dan diredhai Allah Ta’ala baik berupa ucapan merupakan perbuatan, baik yang nampak mahupun yang tersembunyi.

Untuk mengetahui secara terperinci ibadah yang dicintai dan diredhai Allah Ta’ala tidak boleh disimpulkan dengan akal kita, tetapi harus ada petunjuk langsung dari Allah Ta’ala yang menugaskan kita untuk beribadah kepada-Nya. Petunjuk itu bernama Al Quran dan As-sunnah yang telah dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam kepada para sahabatnya radiyallahu ‘anhu. Pendek kata, wajib bagi kita mempelajari Al Quran dan Assunnah agar kita dapat menunaikan tugas ibadah dengan baik dan benar. Perlu diketahui, bahwa Al Quran dan Assunnah itulah yang disebut Ilmu Syar’i sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radiyallahu ‘anhuma dan lainnya.

Keempat:Menjayakan Gerakan Tashfiyah (pemurnian) & Tarbiyah (pendidikan)

Sepertimana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada para sahabatnya. Dari Abu Najih Al-’Irbadl bin Sariyah radiallahu ‘anhu ia bercerita: “Suatu ketika Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam memberi nasihat kepada kita, nasihat itu membuat hati bergetar: “Wahai Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam, sepertinya nasihat ini adalah nasihat perpisahan, untuk itu berilah kami wasiat!” Maka beliaupun bersabda: “Aku wasiatkan kepada kamu agar tetap bertaqwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan tetap mendengar dan taat walaupun kamu diperintah oleh penguasa dari budak Habsyi. Sesungguhnya, siapa saja di antara kamu yang masih hidup sepeninggalku nanti, pasti melihat banyak perselisihan, maka wajib atas kalian untuk tetap berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa arrosyidin yang mendapat petunjuk, peganglah sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham (jangan sampai lepas) dan jauhilah perkara-perkara baru yang disusupkan ke dalam agama kerana sesungguhnya setiap perkara baru yang disusupkan ke dalam agama itu bid’ah dan setiap bid’ah itu sesat”. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi)

Tashfiyah adalah gerakan pemurnian ajaran Islam dengan cara menyingkirkan segala keyakinan, ucapan mahupun amalan yang bukan berasal dari Islam. Sedangkan Tarbiyah adalah usaha mendidik generasi muslim dengan ajaran Islam yang murni, yang berdasarkan Al Quran dan Assunnah dengan pemahaman para sahabat Radiyallahu ‘anhum ajma’in.

Dalam rangka menjayakankan gerakan ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah terus menerus memperingatkan umat dari segala bentuk penyimpangan baik berupa kekufuran, kesyirikan, kebid’ahan mahupun kemaksiatan, di samping itu juga meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik yang ada di kitab-kitab yang tersebar di kalangan umat mahupun pernyataan-pernyataan sesat dari para penyesat. ini semua dinilai sebagai amar ma’ruf nahi munkar yang menjadi kewajiban kita semua.

Inilah antara prinsip-prinsip yang harus dipertahankan oleh setiap dae'i mahupun pendokong kepada gerakan-gerakan islam.usaha ini haruslah diteruskan bagi menyebarkan pemahaman terhadap agama ini dengan pemahaman yang sebenar.Dengan kata lain menyebarluaskan Islam yang tulen agar kita semua dapat terpisah daripaga aliran-aliran yang menyesatkan oleh penyesat agama ini.wallahualam
.

Tuesday, June 21, 2005

Dalil Perlu Berhikmah Dalam Berdakwah

Mohd Nor Zaiman Che Mansor

Risalah Islam telah diturunkan oleh Allah ta'ala di daat-saat manusia membutuhkan kepada hidayah dan petunjuk. Turunnya Risalah ini dikala kegersangan kehidupan yang jauh daripada norma-norma insani yang memerlukan garis panduan bagi melengkapkan atucara kehidupan yang sempurna. Diperturunkan seorang nabi dan rasul yang melengkapkan lagi kesempurnaan kepada tuntutan wahyu yang ingin dibawa untuk sekalian umat.Keperibadian Rasulullah sallahua'laihiwassalam yang mulia dan dipertontonkan kepada umat manusia membawa kepada martabat yang agung yang menyinari setiap genap sudut kepada Risalah yang suci ini.Kesabaran dan kelembutan adalah salah satu dari sekian akhlaq mulia Rasulullah sallahua'laihiwassalam, bahkan terhadap mereka yang pernak menyakiti dirinya sekalipun.

Seperti terjadi pada kisah datangnya Malakul Jibal (malaikat penjaga gunung uhud) kepada beliau sekembali beliau dari Thoif yang penduduknya menolak dakwah beliau, mencacinya bahkan menyakitinya. Malakul Jibal mengatakan: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan mereka terhadapmu, dan aku adalah Malakul Jibal yang diutus Allah kepadamu untuk mentaati segala apa yang engkau perintahkan. Apa yang engkau kehendaki? Jika engkau mahu, nescaya akan kuratakan negeri mereka dengan tanah”. Apa jawapan Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam :
"Tidak, bahkan aku berharap dari keturunan mereka akan muncul orang yang beribadah kepada Allah yang tidak menyekutukannya".

Begitulah tingginya kesabaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallahua'laihiwassalam. Pada suatu hari, saat Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam dan para shahabatnya sedang berada di masjid, tiba-tiba datang seorang Arab Gunung (Badui) kencing pada salah satu bahagian masjid. Melihat kelakuan badui ini para sahabat marah, bahkan ada sebagiannya yang hendak menarik dan menghajarnya.“Mah! Mah!”, kata para sahabat mengherdik si Badui agar tidak kencing di sana, namun tidaklah demikian dengan Rasulullah. Beliau melarang para sahabatnya berbuat kasar kepada si Badui ini. “Biarkan! Biarkan!” kata Nabi. Setelah ‘buang hajat’nya selesai, dipanggilah orang itu. Dengan lemah lembut Nabi katakan kepadanya: “Ini adalah Masjid, bukan tempat kencing dan buang kotoran. Sesungguhnya tempat ini untuk zikrullah, solat dan membaca al Quran”. Nabi kemudian menyuruh seseorang untuk menuangkan air pada bekas kencing orang tersebut.

Apa reaksi Arab Gunung menyaksikan kelembutan Nabi terhadap dirinya, berbeza dengan para sahabat yang nampak begitu geram, dia kagum dan berdo’a: “Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati seorang pun selain kami berdua”. Dasar memang Badui! Kemudian Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam mengingatkan orang ini dengan kelembutan. “Kenapa engkau menyempitkan sesuatu yang luas? Bukankah rahmat Allah itu luas?”. Demikianlah Imam Bukhari dan Muslim menukilkan peristiwa itu dari Sahabat Anas bin Malik.

Pada peristiwa lain disebutkan dalam suatu riwayat dari Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, “Aku dan para sahabat solat bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada seseorang dari jamaah yang bersin. Lantas kukatakan: “Yarhamukallah!” Maka kudapati semua mata mengarahkan pandangannya padaku. Kukatakan: ”Ada apa dengan kalian ini”? Ketika mereka melihatku berbicara dalam solat, mereka memukulkan tangannya pada paha-paha mereka (sebagai isyarat untuk diam). Tatkala mereka nampak diam tanpa bicara, maka aku pun diam. Setelah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam selesai solat, maka kudapati tak ada seorang pengajarpun yang lebih baik daripada beliau. Ayah ibuku sebagai jaminan, beliau tidak mengherdik, memukul atau mencelaku. Bahkan dengan sabar beliau katakan: “Kita sedang solat, padanya tidak boleh ada perkataan manusia. Sesungguhnya dalam sholat hanyalah untuk bertasbih, bertakbir dan bacaan al-Qur’an”.(Diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya).

Sungguhpun demikian, bukan bermakna Rasulullah sallahua'laihiwassalam tidak pernah menunjukkan sikap tegas dan marah. Kadang-kala beliau pun bersikap tegas kepada para sahabatnya. Kadang kala seseorang itu perlu ditunjukkan dengan sifat lemah lembut kerana ia orang awam yang masih belum mengerti tentang hukum dan aturan agama sepertimana si badui tadi,atau mungkin baru memeluk islam. Namun kadang kala seseorang itu perli disikapi dengan sifat tegas bagi menasihatinya yang mungkin pada dirinya mempunyai keikhlasan dalam mencari kebenaran di dalam agama ini.

Sepertimana hadis yang dikisahkan oleh Jabir Radiyallahu ‘anhu bahwa Mu’az bin Jabal solat Isyak bersama Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam. Setelah itu ia pulang ke kaumnya dan mengimami solat di sana. Ia pada rakaat pertama membaca surat al-Baqarah. Kemudian seseorang keluar dari solat tersebut dan melanjutkan solat sendirian. Orang-orangpun berkata: “Engkau munafik”? Ia menjawab: “Tidak! Demi Allah, aku akan adukan kepada Rasulullah.” Mereka datang dan mengadukannya kepada Nabi. Berkata si pemuda: “Ya Rasulullah, kami adalah orang yang bekerja seharian, sesungguhnya Mu’adz shalat isya bersama engkau, setelah itu ia mengimami kami dan membaca surat al-Baqarah padahal kami memmerlukan waktu istirahat”. Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam kemudian berpaling kepada Mu’adz seraya berkata:
"Ya Mu’adz, apakah kamu mau jadi tukang fitnah?! (Jika engkau mengimami) bacalah ini dan itu! (HR Bukhari dan Muslim)

Peristiwa di atas merupakan teguran keras dari Rasulullah sallahua'laihiwassalam. Apalagi bagi Mu'az bin Jabal yang terkenal mempunyai banyak keutamaan dan merupakan orang kepercayaan Rasulullah. Sehingga perkataan Rasulullah yang keras itu menusuk dalam sanubarinya, dan kemudian itu membawa kepada kesedaran atas kekeliruan yang dia perbuat. Muaz memang telah memberikan persaksian bagi kita bahawa beliau memang ikhlas dalam beramal yang meletakkan dirinya pada keadaan yang diredhai oleh Allah ta'ala.

Inilah sifat keperibadian yang ditunjukkan oleh Rasulullah di dalam berdakwah, kadang kala beliau bersifat lembut dan kadang kala bersifat tegas berdasarkan situasi dan keaadaan seseorang itu. Sifat keperibadian beliau inilah yang menarik ramai umat manusia untuk sama-sama menerima dan memikul tanggungjawab Risalah suci ini untuk menyebarkan ke setiap sudut yang ada. Oleh itu di dalam berdakwah harus ada sifat keperibadian Rasulullah sallahua'laihiwassalam agar berhikmah dalam berdakwah berdasarkan keaadaan,situasi dan orang yang hendak didakwahi itu.
wassalam

SISMA:Kerajaan harus tolak program perintis jarum,kondom percuma!

Image hosted by Photobucket.com

kerajaaan harus menolak cadangan program perintis jarum dan kondom secara percuma tetapi sebaliknya mengutamakan langkah pencegahan dan menutup segala pintu yang mengarah kepada penagihan dadah dan maksiat.

Program perintis ini tidak akan membantu membendung gejala penagihan dadah dan juga amalan seks bebas yang berlaku di negara ini. Sebaliknya ia mengundangkan lagi peningkatan jumlah penagih dadah dan juga pengamal seks secara rambang. Walaupun program ini dikatakan dapat mengurangkan bilangan peskait HIV di negara ini namun sebaliknya akan menambahkan lagi bilangan mereka yang terjebak ke dalam penagihan najis dadah dan juga amalan seks bebas.

Lebih berat lagi apabila kos bagi menjalankan program perintis ini ditanggung sepenuhnya oleh dana rakyat (public funds) seperti pembayaran cukai pendapatan dan pelbagai bentuk cukai lain. Ini bermakna program perintis ini ditanggung sepenuhnya oleh rakyat di negara ini.Kaedah ini seterusnya menggalakkan gejala maksiat dan penzinaan dikalangan penagih dadah dan juga mereka yang mengamalkan seks secara rambang.Walaupun dikatakan bahawa pengedaran kondom secara percuma kepada penagih dadah kononya telah berjaya dibeberapa buah negara namun ianya bertentangan dengan budaya dan masyarakat di negara ini. Apatah lagi kerajaan sedang rancak melaksanakan Islam hadhari secara menyeluruh. Ini kerana kes yang berlaku negara-negara tersebut adalah disebabkan oleh berlakunya seks bebas secara rambang. Oleh itu kami berpendirian bahawa program perintis yang dicadangkan oleh pihak kementerian kesihatan ini harus dikaji secara mendalam dengan mengambil kira pendapat-pendapat mereka yang tereaksi dengan isu ini, terutamanya para alim ulama di negara ini.

wallahua'lam

Siswazah Muda Abim

Monday, June 20, 2005

Kisah Seorang Dai'e Yang....!!!!!

Alkisah maka tersebutlah kisah.pada suatu hari yang hening, di satu sudut dihujung dunia sedang asyik seorang lelaki muslim (ahli dakwah) sedang berhujah dengan seorang non-muslim untuk membuktikan bahawa alam ini diciptakan oleh Allah Ta'ala yang satu.Non-muslim itu percaya bahawa alam ini terjadi dengan semulajadinya . Maka dengan lantanglah lelaki muslim itu mengeluarkan hujah-hujahnya yang menggunakan logik akalnya untuk membuktikan bahawa Allah Ta'ala lah yang Maha Pencipta alam ini, kerana menurut lelaki ini untuk berhujah dengan non-muslim tidak boleh menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah nabi nanti susah pulak non-muslim itu nak faham.Tidak kurang juga lelaki non-muslim itu pun sedang asyik mempertahankan hujahnya. Nak dijadikan maka bertanyalah non-muslim itu kepada yang muslim itu:

Non-muslim : Apa bukti yang menunjukkan alam ini diciptalan oleh tuhan kamu?
Muslim : Kamu percayakan kalau saya kata setiap benda yang diciptakan contohnya kerusi, kereta mesti
ada penciptanya kan?
Non-muslim : Percaya...!
Muslim : Begitu juga dengan setiap kejadian alam ini contohnya pokok, langit, air,manusia, haiwan mestilah ada yang
menciptanya dan kami yakin bahawa yang mencipta alam ini ialah Allha Ta'ala yang Maha Berkuasa
Non-muslim : emm... (terdiam dengan kerelevenan jawapan yang diberi yang sememang masuk akal)
Muslim : Setiap kejadian itu mestilah ada penciptanya, (tambahnya denagn penuh yakin)
Non-muslim : emm...kalau kamu kata setiap kejadian itu ada penciptanya maka siapa pula yang mencipta Tuham kamu..???
Muslim : aaa...emm...(tergamam mendengar akan soalan itu)

Moral cerita: Sebagai seorang dai'e,kita mestilah menyiapkan diri kita dengan hujah-hujah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-sunnag nabi-Nya,tidak hanya bergantung kepada akal semata-mata. Ini kerana, Al-Quran merupakan hujah kepada manusia di dalam membuktikan kekuasaan Allah ta'ala. Bahkan untuk berhadapan dengan non-muslim sendiri pun kita menggunakan hujah-hujah ini, contohnya seperti kita tengok apabila Ahmad Deedat berdebat dengan puak kristiani, beliau menggunakan Al-Quran sebagai hujah. Oleh itu kita harus mengkaji balik hujah yang mengatakan kita tidak patut menggunakan hujah Al-Quran untuk berhadapan dengan non-muslim, dan juga pendapat yang mengatakan setiap kejadian itu mestilah ada penciptanya. Ini kerana ia boleh dijadikan hujag oleh non-muslim untuk berhujah dihadapan Allah ta'ala kelak,oleh itu berhati-hatilah..........

zaiman mansor

Thursday, June 16, 2005

Islam Yang Satu !

"Kita tidak perlu menunggu perlu adanya hubungan baru di antara langit dan bumi demi membersihkan risalah suci ini yang sudah dikotori oleh syirik, kesesatan dan kerosakan. kita juga tidak perlu menunggu-nunggu adanya Nabi baru yang akan membawa risalah baru setelah datangnya Nabi dan Rasul pembawa agama suci ini. Kita juga tidak mengharapkan adanya Al-Quran baru yang akan membimbing umat manusia yang sedang kebingungan ke arah mana jalan dan hidayat. ini kerana, kita sudah ada kitab suci dari Allah ta'ala yang menjamin pengikutnya tidak sesat dan telah pula menetap syariat yang menjamin perlaksanaanya tidak tercela".

MAJLIS SAMBUTAN HAK HARI HAK ASASI MAHASISWA DISAMBUT MERIAH


KUALA LUMPUR, 8 Jun - Majlis Sambutan Hari Hak Asasi Mahasiswa disambut meriah dengan kehadiran lebih 200 mahasiswa dari pelbagai kampus, pelbagai bangsa dan agama. Forum anjuran Solidariti Mahasiswa Malaysa (SMM) adalah bersempena Hari Hak Asasi Mahasiswa Malaysia bagi memperingati tokoh mahasiswa ISA7 dalam sejarah perjuangan mahasiswa negara ini agar demokrasi dipulihkan kembali kepada rakyat negara ini.Majlis dimulakan dengan persidangan akhbar yang dihadiri oleh anggota-anggota SMM dari GAMIS, DEMA, KARISMA, JKMI, Food not Bomb dan PKPIM. Kesemua wakil mereka menyatakan kenyataan bersama berkenaan isu hak asasi mahasiswau untuk disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia.

AUKU membunuh hak mahasiswa

Bercakap kepada wartawan, jurucakap SMM, Ramadhan Fitri Alias menegaskan bahawa "Mahasiswa mendukungi prinsip saling menghormati seiring dengan nilai hak asasi manusia sebagai nilai universal agar kebebasan individu untuk beroganisasi, bersuara, beragama dan berpolitik terjamin. Kami percaya bahawa pegangan nilai ini akan menuju ke arah sebuah masyarakat yang dinamik dan progresif."Kami melihat mahasiswa sebagai tunas pembangunan negara yang memerlukan cahaya, air, udara dan tanah agar pertumbuhan yang sempurna dan sihat dari segi luaran dan dalaman. Pendedahan kepada masyarakat luar kampus dan penerapan nilai universal, khususnya hak dan kebebasan, penting dalam melahirkan generasi muda terpelajar yang berani memperjuangkan keadilan social dan demokrasi, serta menentang sebarang diskriminasi dan eksploitasi yang berlaku dalam masyarakat," tambah beliau.Ramadhan berkata, "Namun begitu, mahasiswa yang merupakan tunas pembangunan negara telah terencat pertumbuhannya di bawah penindasan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 1971."

Kes-kes penindasan

Manakala Ginie Lim menerangkan bahawa Antara perkara yang mencabuli hak mahasiswa dalam AUKU adalah Seksyen 15: pelajar universiti dilarang bersekutu atau menyatakan sokongan, simpati atau bangkangan terhadap mana-mana parti politik atau kesatuan sekerja atau pertubuhan kecuali dengan kelulusan Naib Canselor; dan Seksyen 15A: pelajar universiti atau pertubuhan pelajar universiti dilarang manjalankan kegiatan penjanaan wang dana kecuali dengan kelulusan Naib Canselor.Kes lain yang pernah berlaku ialah seorang pelajar dari Universiti Teknologi Malaysia telah didenda RM200 sebab menghantar memorandum bertajuk “Ke arah Memulihkan Semula Sistem Keadilan Negara” kepada Ketua Hakim Negara pada tahun 1999;dan seorang pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia digantung pengajian sebab menghantar memorandum “Manifesto Mahasiswa Malaysia” kepada Suruhanjaya Pilihanraya Umum ke-11 pada tahun 2004.

Tuntutan mahasiswa

Solidariti Mahasiswa Malaysia menuntut; 1) Kebebasan beroganisasi, bersuara, beragama dan berpolitik adalah hak asasi setiap individu untuk mengambil bahagian dalam proses pembangunan sesebuah komuniti dan negara. Kewujudan ISA, AUKU, Akta Rahsia Rasmi, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan telah melarang rakyat daripada mempraktikkan hak sivil dan politik, serta melahirkan suasana ketakutan untuk bersuara dan bertindak terhadap penindasan dan ketidakadilan. Maka, akta-akta yang mencabuli hak asasi manusia dan melanggari prinsip demokrasi harus dimansuhkan.2) Sebagai bakal pemimpin negara, penglibatan mahasiswa dalam mengetengahkan prinsip demokrasi dan keadilan sosial penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang bertamadun. Usaha mahasiswa menentang akta yang menzalimi rakyat memperlihatkan keinginan pelapis pimpinan negara untuk menjadikan nilai demokrasi sebagai landasan pembangunan negara. Maka, dakwaan ke atas 7 orang mahasiswa (ISA7) yang mengambil bahagian dalam kegiatan menentang ISA harus dibatalkan, dan hak pendidikan harus dikembalikan kepada mereka yang digantung pengjian sepanjang perbicaraan mahkamah.

Forum Isa, AUKU dan Mahasiswa

Majlis disambung dengan forum yang dibaris ahli panel bekas aktivis dan pengamal undang-undang iaitu Sdr. Iqbal Jusoh (Mantan YDP PMUKM dan Setiausaha BBMN), Amer Hamzah (Peguam ISA 7). Masing bersepakat bahawa ISA, AUKU adalah akta drakonian yang wajib dimansuh dan dipinda. Amer Hamzah menegaskan bahawa AUKU bercanggahan dengan perlembagaan dan mencabul hak asasi manusia sekaligus wajar dipinda.Beliau juga menceritakan pengalaman mengendalikan kes ISA 7 dan mengingatkan kepada siswa-siswi agar meneruskan perjuangan walaupun sering menghadapi ujian, kegagalan dan cabaran.Saudara Iqbal mengemukakan pandangan dan mengupas kezaliman AUKU secara akademik dengan meneliti hansard parlimen dan rang undang-undang yang dibentangkan oleh Dato Hussein Onn pada tahun 1971 dan Tun Dr. Mahathir pada tahun 1975.Beliau mendedahkan bahawa Dato Hussein Onn di dalam ucapannya menjamin bahawa dengan kewujudan AUKU tidak akan sesekali mencabuli dan menghalang hak mahasiswa untuk bersosial, berpolitik dan melakukan aktiviti dengan bebas.

Cabar AUKU di mahkamah

Kedua panelis m menyarankan agar mahasiswa mencabar kesahihan AUKU di mahkamah kerana sehingga kini, masih belum ada sesiapa yang berbuat demikian.Majlis diakhiri dengan cap tangan di atas kain rentang sebagai tanda mengutuk dan mengecam AUKU dan akta-akta drakonian yang lai
n.

Wednesday, June 15, 2005

Asas Kebangkitan Dunia Islam!

Asasnya ialah RUJUK (kembali) kepada ISLAM.

Persoalan ini, telah diisyaratkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam sebuah kalimat ma'tsur yang ditulis dengan tinta emas : "Barangsiapa mengada-adakan bid'ah di dalam Islam kemudian menganggap bid'ah itu baik, bererti ia telah menganggap Muhammad SAW mengkhianati risalah". Bacalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala.Ertinya :"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-sempurnakan buatmu ni'mat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam itu menjadi agama bagimu". (Al-Maaidah : 3).
"Oleh kerananya apa yang hari itu bukan agama, maka hari ini-pun bukan agama, dan tidaklah akan baik umat akhir ini melainkan dengan apa yang telah baik pada awal umat ini".
Kalimat terakhir (Imam Malik) di atas itulah yang berkaitan dengan jawapan dari pertanyaan ini, iaitu pernyataannya :

"Dan tidaklah akan baik umat akhir ini melainkan dengan apa yang telah baik pada awal umat ini".
Oleh sebab itu, sebagaimana halnya orang Arab Jahiliyah dahulu tidak menjadi baik keadaannya kecuali setelah datangnya Nabi mereka, Muhammad SAW dengan membawa wahyu dari langit, yang telah menyebabkan kehidupan mereka di dunia berbahagia dan selamat dalam kehidupan akhirat. Demikian pula dengan asas yang mesti dijadikan pijakan bagi kehidupan Islami nan membahagiakan di masa kini, yakni tiada lain hanyalah RUJUK (kembali) kepada Al-Kitab was Sunnah.

Hanya saja, masalahnya memerlukan sedikit penjelasan, sebab betapa banyak jama'ah serta golongan-golongan di "lapangan" mengaku bahwa mereka telah meletakkan sebuah manhaj yang memungkinkan dengannya terwujud masyarakat Islam dan terwujud pelaksanaan hukum berdasarkan Islam.
Sementara itu kita mengetahui dari Al-Kitab dan Sunnah Rasulullah SAW, bahawa jalan bagi terwujudnya itu semua hanya ada satu jalan, iaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firmannya.

"Dan sesungguhnya (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya". (Al-An'am : 153).

Dan sungguh Rasulullah SAW, telah menjelaskan makna ayat ini kepada para shahabatnya. Beliau pada suatu hari menggambarkan kepada para shahabat sebuah garis lurus di atas tanah, disusul dengan menggambar garis-garis pendek yang banyak di sisi-sisi garis lurus tadi.
Kemudian beliau SAW membacakan ayat di atas ketika menudingkan jari tangannya yang mulia ke atas garis yang lurus dan kemudian menunjuk garis-garis yang terdapat pada sisi-sisinya, beliau bersabda:

"Ini adalah jalan Allah, sedangkan jalan-jalan ini, pada setiap muara jalan-jalan tersebut ada syaitan yang menyeru kepadanya".(Shahih sebagaimana terdapat di dalam "Zhilalul Jannah fi takhrij As-Sunnah : 16-17).
Allah 'Azza wa Jalla-pun menguatkan ayat beserta penjelasannya dari Rasulullah SAW dalam hadits di atas, dengan ayat lain, yaitu firman-Nya.

"Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas petunjuk (kebenaran) baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-seburuk tempat kembali". (An-Nisaa : 115)

Dalam ayat ini terdapat sebuah hikmah yang tegas, yakni bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikatkan "jalannya orang-orang mukmin" kepada apa yang telah di bawa oleh Rasulullah SAW. Hal inilah yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits iftiraq (perpecahan) ketika beliau ditanya tentang Al-Firqah An Najiyah (golongan yang selamat), saat itu beliau menjawab :

"(iaitu) apa yang aku dan shahabatku hari ini ada di atasnya"(lihat As-Silsilah Ash-Shahihah : 203)
Apakah gerangan hikmah yang di maksud ketika Allah menyebutkan "Jalannya orang-orang mukmin (Sabiilul mukminin)" dalam ayat tersebut.? Dan apakah kiranya hal yang dimaksud ketika Rasulullah SAW mengikatkan para shahabatnya kepada diri beliau sendiri dalam hadits di muka .? Jawapannya, bahawa para shahabat radliyallahu anhum itu adalah orang-orang yang telah menerima pelajaran dua wahyu (Al-Qur'an dan As-Sunnah) langsung dari Rasulullah SAW, beliau telah menjelaskannya langsung kepada mereka tanpa perantara, tidak sebagaimana keadaan orang-orang yang sesudahnya.
Tentu saja hasilnya adalah seperti yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya :

"Sesungguhnya orang yang hadir akan dapat melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang yang tidak hadir"(Lihat Shahih Al-Jami' : 1641).
Oleh sebab itulah, iman para shahabat terdahulu lebih kuat daripada orang-orang yang datang sesudahnya. Ini pula telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits mutawatir :

"Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang yang sesudahnya, kemudian orang-orang yang sesudahnya lagi".(Muttafaq 'alaihi).
Berdasarkan hal ini, seorang muslim tidak boleh berdiri sendiri dalam memahami Al-Kitab dan As-Sunnah, tetapi ia harus meminta bantuan dalam memahami keduanya dengan kembali kepada para shahabat Nabi yang Mulia, orang-orang yang telah menerima pelajaran tentang keduanya langsung dari Rasulullah SAW yang terkadang menjelaskannya dengan perkataan, terkadang dengan perbuatan dan terkadang dengan taqrir (persetujuan) beliau.
Jika demikian, adalah mendesak sekali dalam "mengajak orang kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah" untuk menambahkan prinsip "berjalan di atas apa yang ditempuh oleh AS-SALAFU AS-SHALIH" dalam rangka mengamalkan ayat-ayat serta hadits-hadits yang telah disebutkan di muka, manakala Allah menyebutkan

"Jalannya orang-orang mukmin (sabilul mu'minin)", dan menyebutkan Nabi-Nya yang mulia serta para shahabatnya dengan maksud supaya memahami Al-Kitab was Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh KAUM SALAF generasi pertama dari kalangan shahabat radliyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka secara ihsan.
Kemudian, dalam hal ini ada satu persoalan yang teramat penting namun dilupakan oleh banyak kalangan jama'ah serta hizb-hizb Islam. Persoalan itu ialah : "Jalan mana gerangan yang dapat digunakan untuk mengetahui apa yang ditempuh oleh para shahabat dalam memahami dan melaksanakan sunnah ini ..?".
Jawapannya :
"Tiada jalan lain untuk menuju pemahaman itu kecuali harus RUJUK (kembali) kepada Ilmu Hadits, Ilmu Mushtalah Hadits, Ilmu Al-jarh wa At-Ta'dil dan mengamalkan kaedah-kaedah serta musthalah-musthalah-nya tersebut, sehingga para ulama dapat dengan mantap mengetahui mana yang shahih dari Nabi SAW dan mana yang tidak shahih".

Sebagai penutup jawapan, kita boleh mengatakan dengan bahasa yang lebih jelas kepada kaum muslimin yang betul-betul ingin kembali mendapatkan 'IZZAH (kehormatan), kejayaan dan hukum bagi Islam, iaitu kita harus boleh merealisasikan dua perkara :

Pertama :Kita harus mengembalikan syari'at Islam ke dalam benak-benak kaum muslimin dalam keadaan bersih dari segenap unsur yang menyusup ke dalamnya, apa yang sebenarnya bukan berasal daripadanya, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan firmannya :
"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-sempurnakan ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu" (Al-Maaidah : 3).

Kedua :Kerja keras yang terus menerus tanpa henti ini harus didasari dengan ilmu yang telah terbersihkan itu.
Pada hari kaum muslimin telah kembali memahami dien mereka sebagaimana yang dipahami para shahabat Rasulullah SAW, kemudian melaksanakan pengamalan ajaran Islam yang telah terbersihkan ini secara benar dalam semua segi kehidupan, maka pada hari itulah kaum mu'minin dapat bergembira merasakan kemenangan yang datangnya dari Allah.
Kita memohon kepada Allah agar Dia memberikan taufiq kepada kita supaya dapat mengamalkan yang demikian itu, sesungguhnya Dia SAMI' (Maha Mendengar) lagi MUJIB (Maha Mengabulkan Do'a).
Wallahu 'alam.
Derajat Hadits Fadhilah Surat Yasin

Yazid bin Abdul Qadir Jawas
MUQADDIMAH
Kebanyakan kaum muslimin membiasakan membaca surat Yasin, baik pada malam Jum'at (hari Jum'at menjelang khatib naik mimbar, tambahan-peny), ketika mengawali atau menutup majlis ta'lim, ketika ada atau setelah kematian dan pada acara-acara lain yang mereka anggap penting.
Seringnya surat Yasin dijadikan bacaan di berbagai pertemuan dan kesempatan, sehingga mengesankan, Al-Qur'an itu hanyalah berisi surat Yasin saja. Dan kebanyakan orang membacanya memang kerana tergiur oleh fadhilah atau keutamaan surat Yasin dari hadits-hadits yang banyak mereka dengar, atau menurut keterangan dari guru mereka.
Al-Qur'an yang di wahyukan Allah adalah terdiri dari 30 juz. Semua surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, jelas memiliki keutamaan yang setiap umat Islam wajib mengamalkannya. Oleh kerana itu sangat dianjurkan agar umat Islam senantiasa membaca Al-Qur'an. Dan kalau sanggup hendaknya menghatamkan Al-Qur'an setiap seminggu sekali, atau sepuluh hari sekali, atau dua puluh hari sekali atau khatam setiap bulan sekali. (Hadist Riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya).
Sebelum melanjutkan pembahasan, yang perlu dicamkan dan diingat dari tulisan ini, adalah dengan membahas masalah ini bukan berarti penulis melarang atau mengharamkan membaca surat Yasin.
Sebagaimana surat-surat Al-Qur'an yang lain, surat Yasin juga harus kita baca. Akan tetapi di sini penulis hanya ingin menjelaskan kesalahan mereka yang menyandarkan tentang fadhilah dan keutamaan surat Yasin kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.
Selain itu, untuk menegaskan bahwa tidak ada tauladan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membaca surat Yasin setiap malam Jum'at, setiap memulai atau menutup majlis ilmu, ketika dan setelah kematian dan lain-lain.
Mudah-mudahan keterangan berikut ini tidak membuat patah semangat, tetapi malah memotivasi untuk membaca dan menghafalkan seluruh isi Al-Qur'an serta mengamalkannya.

KELEMAHAN HADITS-HADITS TENTANG FADHILAH SURAT YASIN
Kebanyakan umat Islam membaca surat Yasin kerana -sebagaimana dikemukakan di atas- fadhilah dan ganjaran yang disediakan bagi orang yang membacanya. Tetapi, setelah penulis melakukan kajian dan penelitian tentang hadits-hadits yang menerangkan fadhilah surat Yasin, penulis dapati Semuanya Adalah Lemah.
Perlu ditegaskan di sini, jika telah tegak hujjah dan dalil maka kita tidak boleh berdusta atas nama Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam sebab ancamannya adalah Neraka. (Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan lainnya).

HADITS DHA'IF DAN MAUDHU'
Adapun hadits-hadits yang semuanya dha'if (lemah) dan atau maudhu' (palsu) yang dijadikan dasar tentang fadhilah surat Yasin diantaranya adalah sebagai berikut :

"Ertinya : Siapa yang membaca surat Yasin dalam suatu malam, maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya dan siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jum'at maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya".(Ibnul Jauzi, Al-Maudhu'at, 1/247).
Keterangan : Hadits ini Palsu.Ibnul Jauzi mengatakan, hadits ini dari semua jalannya adalah batil, tidak ada asalnya. Imam Daruquthni berkata : Muhammad bin Zakaria yang ada dalam sanad hadits ini adalah tukang memalsukan hadits. (Periksa : Al-Maudhu'at, Ibnul Jauzi, I/246-247, Mizanul I'tidal III/549, Lisanul Mizan V/168, Al-Fawaidul Majmua'ah hal. 268 No. 944).

"Ertinya : Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari kerana mencari keridhaan Allah, niscaya Allah mengampuni dosanya".
Keterangan : Hadits ini Lemah.Diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitabnya Mu'jamul Ausath dan As-Shaghir dari Abu Hurairah, tetapi dalam sanadnya ada rawi Aghlab bin Tamim. Kata Imam Bukhari, ia munkarul hadits. Kata Ibnu Ma'in, ia tidak ada apa-apanya (tidak kuat). (Periksa : Mizanul I'tidal I:273-274 dan Lisanul Mizan I : 464-465).

"Ertinya : Siapa yang terus menerus membaca surat Yasin pada setiap malam, kemudian ia mati maka ia mati syahid".
Keterangan : Hadits ini Palsu.Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam Mu'jam Shaghir dari Anas, tetapi dalam sanadnya ada Sa'id bin Musa Al-Azdy, ia seorang pendusta dan dituduh oleh Ibnu Hibban sering memalsukan hadits. (Periksa : Tuhfatudz Dzakirin, hal. 340, Mizanul I'tidal II : 159-160, Lisanul Mizan III : 44-45).

"Ertinya : Siapa yang membaca surat Yasin pada permulaan siang (pagi hari) maka akan diluluskan semua hajatnya".
Keterangan : Hadits ini Lemah.Ia diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari jalur Al-Walid bin Syuja'. Atha' bin Abi Rabah, pembawa hadits ini tidak pernah bertemu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebab ia lahir sekitar tahun 24H dan wafat tahun 114H.(Periksa : Sunan Ad-Darimi 2:457, Misykatul Mashabih, takhrij No. 2177, Mizanul I'tidal III:70 dan Taqribut Tahdzib II:22).

"Ertinya : Siapa yang membaca surat Yasin satu kali, seolah-olah ia membaca Al-Qur'an dua kali". (Hadits Riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman).
Keterangan : Hadits ini Palsu.(Lihat Dha'if Jamiush Shaghir, No. 5801 oleh Syaikh Al-Albani).

"Ertinya : Siapa yang membaca surat Yasin satu kali, seolah-olah ia membaca Al-Qur'an sepuluh kali". (Hadits Riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman).
Keterangan : Hadits ini Palsu.(Lihat Dha'if Jami'ush Shagir, No. 5798 oleh Syaikh Al-Albani).

"Ertinya : Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu mempunyai hati dan hati (inti) Al-Qur'an itu ialah surat Yasin. Siapa yang membacanya maka Allah akan memberikan pahala bagi bacaannya itu seperti pahala membaca Al-Qur'an sepuluh kali".
Keterangan : Hadits ini Palsu.Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (No. 3048) dan Ad-Darimi 2:456. Di dalamnya terdapat Muqatil bin Sulaiman. Ayah Ibnu Abi Hatim berkata : Aku mendapati hadits ini di awal kitab yang di susun oleh Muqatil bin Sulaiman. Dan ini adalah hadits batil, tidak ada asalnya. (Periksa : Silsilah Hadits Dha'if No. 169, hal. 202-203) Imam Waqi' berkata : Ia adalah tukang dusta. Kata Imam Nasa'i : Muqatil bin Sulaiman sering dusta.(Periksa : Mizanul I'tidal IV:173).

"Ertinya : Siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari maka akan dimudahkan (untuknya) urusan hari itu sampai senja. Dan siapa yang membacanya di awal malam (senja hari) maka akan dimudahkan urusannya malam itu sampai pagi".
Keterangan : Hadits ini Lemah.Hadits ini diriwayatkan Ad-Darimi 2:457 dari jalur Amr bin Zararah. Dalam sanad hadits ini terdapat Syahr bin Hausyab. Kata Ibnu Hajar : Ia banyak memursalkan hadits dan banyak keliru. (Periksa : Taqrib I:355, Mizanul I'tidal II:283).

"Ertinya : Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang akan mati di antara kamu".
Keterangan : Hadits ini Lemah.Diantara yang meriwayatkan hadits ini adalah Ibnu Abi Syaibah (4:74 cet. India), Abu Daud No. 3121. Hadits ini lemah karena Abu Utsman, di antara perawi hadits ini adalah seorang yang majhul (tidak diketahui), demikian pula dengan ayahnya. Hadits ini juga mudtharib (goncang sanadnya/tidak jelas).

"Ertinya : Tidak seorang pun akan mati, lalu dibacakan Yasin di sisinya (maksudnya sedang naza') melainkan Allah akan memudahkan (kematian itu) atasnya".
Keterangan : Hadits ini Palsu.Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Akhbaru Ashbahan I :188. Dalam sanad hadits ini terdapat Marwan bin Salim Al Jazari. Imam Ahmad dan Nasa'i berkata, ia tidak bisa dipercaya. Imam Bukhari, Muslim dan Abu Hatim berkata, ia munkarul hadits. Kata Abu 'Arubah Al Harrani, ia sering memalsukan hadits. (Periksa : Mizanul I'tidal IV : 90-91). PenjelasanAbdullah bin Mubarak berkata : Aku berat sangka bahwa orang-orang zindiq (yang pura-pura Islam) itulah yang telah membuat riwayat-riwayat itu (hadits-hadits tentang fadhilah surat-surat tertentu). Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata : Semua hadits yang mengatakan, barangsiapa membaca surat ini akan diberikan ganjaran begini dan begitu SEMUA HADITS TENTANG ITU ADALAH PALSU. Sesungguhnya orang-orang yang memalsukan hadits-hadits itu telah mengakuinya sendiri. Mereka berkata, tujuan kami membuat hadits-hadits palsu adalah agar manusia sibuk dengan (membaca surat-surat tertentu dari Al-Qur'an) dan menjauhkan mereka dari isi Al-Qur'an yang lain, juga kitab-kitab selain Al-Qur'an. (Periksa : Al-Manarul Munffish Shahih Wadh-Dha'if, hal. 113-115).

KHATIMAH
Dengan demikian jelaslah bahwa hadit-hadits tentang fadhilah dan keutamaan surat Yasin, semuanya LEMAH dan PALSU. Oleh kerana itu, hadits-hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah untuk menyatakan keutamaan surat ini dan surat-surat yang lain, dan tidak boleh pula untuk menetapkan ganjaran atau penghapusan dosa bagi mereka yang membaca surat ini. Memang ada hadits-hadits shahih tentang keutamaan surat Al-Qur'an selain surat Yasin, tetapi tidak menyebut soal pahala.
Wallahu A'lam.

Tuesday, June 14, 2005

ABIM Gesa Cadangan Suruhanjaya Dilaksanakan Segera!

17 Mei 2005 - Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) merakamkan rasa penghargaan dan tahniah kepada Suruhanjaya Diraja Penambahbaikan Perjalanan dan Pengurusan Polis Diraja Malaysia (PDRM), yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berbahagia Tun Mohamad Dzaiddin Haji Abdullah. Laporan Suruhanjaya yang setebal 666 halaman ini merupakan usaha serius pihak Suruhanjaya untuk menambahbaikan institusi kepolisian sebagai satu institusi penting dalam pentadbiran negara.Laporan kajian Suruhanjaya yang bertarikh 16 Mei 2005 ini sewajarnya dilihat dari perspektif untuk mempertingkatkan kemahiran, profesionalisma, perjalanan dan pengurusan PDRM; bukan sekadar untuk memulihkan imej institusi kepolisian ini. Lebih penting lagi, kita tidak seharusnya melihat kajian ini sebagai satu langkah untuk menghukum pasukan PDRM. Di atas pertimbangan inilah, maka seluruh anggota masyarakat perlu turut membantu pelaksanaan pelbagai cadangan yang dikemukakan ini didalam kapisiti dan keterbatasan masing-masing.Suruhanjaya tersebut telah mengenalpasti sejumlah sembilan (9) cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh PDRM dalam melaksanakan tugas dan amanah negara. Selaras dengan kepentingan cabaran tersebut, laporan ini turut mengemukakan sepuluh (10) teras strategik yang mengandungi 125 cadangan.Kebimbangan masyarakat terhadap peningkatan gejala rasuah, sikap polis ketika menjalankan tugas dan ISA akan berterusan sekiranya semuanya ini tidak dibendung. Ini akan mengikis kewibawaan institusi polis. Kebimbangan ini mesti dilihat dengan teliti dan penuh keterbukaan dalam menyelesaikan isu yang berbangkit merujuk pada kajian kes dalam laporan tersebut. Menjadi tegas serta professional tidak akan merugikan, malah akan disanjung. ABIM mahu institusi ini dihormati dan mampu menjaga kestabilan, keharmonian, keadilan dan bebas dari pengaruh individu dan politik.Secara khususnya, ABIM ingin menumpukan beberapa cadangan tertentu seperti penubuhan Kor Agama di dalam PDRM sepertimana diujudkan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Pelaksanaan cadangan ini dapat memberi impak kepada masalah disiplin, sikap dan moral anggota PDRM. Kombinasi diantara profesionalisma dan kekuatan limu serta moral akan meningkatkan kualiti perkhidmatan dan merubah persepsi buruk masyarakat terhadap institusi polis. Manakala membantu membina kualiti kehidupan seperti perumahan, infrastuktur bekerja, latihan teknikal serta kemahiran, penjawatan, serta imbuhan boleh meringankan bebanan dan tanggungjawab kerja dan keluarga. Sekiranya ini dapat diatasi dengan baik, ianya akan memberi kesan yang baik dalam perkhidmatan yang diberikan kepada masyarakat.ABIM berharap agar seluruh agenda pembaharuan yang dikemukakan menerusi cadangan-cadangan di dalam laporan ini turut disokong secara serius oleh seluruh agensi kerajaan yang berkaitan. Sebagai contoh, yang berkaitan dengan aspek penjawatan perlu disegerakan oleh agensi terbabit agar agenda pembaharuan ini dilaksanakan terus.ABIM menjangka pelaksanaan secara bertahap dan ini mesti dipantau dari masa ke semasa dan dinilai semula setelah setahun. Kerajaan juga perlu membuat program pemantauan terhadap setiap cadangan. Demi ketelusan (tranperancy), kos-kos pelaksanaan kepada setiap cadangan perlu dianggarkan agar langkah-langkah keutamaan cadangan yang perlu disegerakan.Secara keseluruhannya, ABIM menerima baik kesungguhan Suruhanjaya Diraja dalam mengkaji aspek-aspek penambahbaikan perjalanan dan pengurusan PDRM. Kini, menjadi tanggungjawab kerajaan pula untuk meneruskan agenda pembaharuan dan melaksanakan secara serius, komited dan konsisten cadangan-cadangan yang dikemukakan.

AZIZUDDIN AHMADSetiausaha Agung ABIM

Tuesday, June 07, 2005

Isu salah laku moral: peranan mahasiswa!

assalamua'laikum..................
Baru2 ini masyarakat kita telah digemparkan dengan satu tuntutan oleh satu pihak supaya dihapuskan undang2 yg berkaitan dengan pencegahan maksiat yg berlaku dikalangan muda-mudi skrag. pihak ini telah didokong oleh beberapa persatuan yg dikatakan memperjuangkan hak2 individu dengan melabelkan diri salah satu dari gerakan islam.mereka kononnya mengatakan bahawa mereka memperjuangkan islam yg moderate dengan juga cuba memperjuangkan hak2 wanita di dalam islam.
halatuju gerakan ini adalah untuk membebaskan umat islam daripada memahami islam dengan cara lama dengan memperjuangkan islam mengikut tafsiran yg baru.mereka memperjuangkan bahawa sebagai umat islam iman hanyalah terletak didalam hati dan membenarkan dengan lidah dan tidak sangkut paut langsung dengan amal, ini membolehkan umaat islam bebas melakukaan apa sahaja kerana ia adalah hak kerana iman tak ada kena mengena dengan amal.
apa yang jelas setelah berlakunya isu penangkapan segolongan remaja yang berada di tempat hiburan oleh pihak JAWI baru2 ini dan mereka ini dilepaskan tanpaa ada sebaraang dakwaan (ditarik balik oleh JAWI) golongan ini emakin berani menuntut hak supaaya dihapuskan undang2 pencegahan maksiat.
apa yg jelas juga golongan ini cukup berbahaya kepada umaat islam,golongan ini cuba menyesatkaan umat islam daripada memahami ajaran islam yg sebenar dan harus ditentang habis-habisan.... dan alhamdulillaah baru2 ini telah diadakan satu simposium mengenai salah laku moral dan pencegahan yang dianjurkan oleh ABIM dan ngo's islam yg lain demi menyataakaan hak dan kebenaran. antara salah satu hasil perbincangaan dalam simposium ini adalah untuk mendesak pihak pemerintah supaya mengekalkan undang2 pencegahan salah laku moral di kalangan masyarakat ini serta menguatkuasakan dengan secara menyeluruh dan tidak melayani tuntutan yg dibuat oleh pihak yang bercelaaru akan kefahaman islamnya.
namun kita masih lagi menunggu beberapa pihak sama ada pihak ngo mahupun gerakan2 mahasiswa supaya dapat bekerjasama dengan kami serta menegakkan pendirian masing2 akan isu ini, inikkerana isu ini bukan isu individu tetapi merupakan isu ummaah keseluruhannya
ayuh mahasiswa sekalian kita sama2 mengembeling tenaga bersama2 menegakkan kebenaran demi mempertahankaan islam yang suci ini insyaAllah....
wallahua'lam....


zaiman albesuty

Monday, June 06, 2005

Mengapa harus salaf?

Usaha penyaringan terhadap segala hal yang bukan berasal dari ajaran Islam, baik dalam hal Aqidah, Ahkam (hukum) mahupun Akhlaq, selayaknya terus dilakukan, agar Islam kembali bersih berseri, murni dalam naungan risalah sebagaimana risalah yang telah diturunkan kepada Muhammad Shalallahu 'alaihi wa Sallam dan diajarkan pada Sahabatnya, yang diteruskan oleh pengikutnya hingga hari kiamat.

Maka untuk tujuan tersebut, maka perlu diterapkan pendidikan atas generasi muslim dengan Islam yang murni dengan Tarbiyah Imaniyyah (pendidikan keimanan), sehingga membekas di lubuk hati para kader Islam. Maka disinilah peranan Dakwah Salafiyyah, yang berpegang dengan pemahaman Rasulullah beserta Sahabatnya, yang terus berupaya menegakkan tonggak Islam di atas tonggak yang mengukuhkan Islam di masa lalu.


Menjadi suatu keharusan mutlak bagi setiap Muslim, yang menginginkan kejayaan dan merindukan kehidupan yang mulia, serta kemenangan di dunia dan di akhirat, bahawa dalam memahami Al Qur'an dan As Sunnah yang shahih harus dengan pemahaman Muslimin yang terbaik (Salaful Ummah) yaitu para Sahabat Rasulullah dan Tabi'in (murid Sahabat), serta siapapun yang mengikuti jalan mereka dengan baik hingga hari kiamat.


Dipilihnya manhaj ini, kerana tidak dapat dibandingkan (dengan sesiapa pun, selain dengan Rasulullah) kelurusan, kebenarannya, dalam fikrah, pemahaman dan manhaj yang lebih benar dan lebih lurus dibanding pemahaman dan manhaj Salafus Shalih (jalannya para Salaf yakni Sahabat Rasulullah, Tabi'in dan Pengikutnya, yang Shalih hingga hari kiamat).

Oleh kerana itu, tidak akan pernah baik kehidupan umat yang akhir ini kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi awal.
Apabila kita teliti dengan saksama dalil-dalil dari Al Qur'an mahupun As Sunnah serta ijma' dan qiyas maka boleh disimpulkan dari dalil-dalil tersebut tentang wajibnya memahami Al Qur'an dan As Sunnah dalam bimbingan manhaj Salafus Sholih, kerana itu merupakan pemahaman yang disepakati kebenarannya sepanjang abad perjalanan dakwah ini.


Maka itu tidak dibenarkan bagi siapa saja, setinggi apapun kedudukannya, memahami Islam ini selain pemahaman Salafus Sholih (pemahamannya dapat dilihat di tafsir Al Quran karya para Sahabat, penjelasan hadits dalam kitab-kitab Hadis dan tulisan-tulisan para Sahabat & pengikutnya). Dan siapapun juga yang membenci pemahaman Salaf lalu menggantinya dengan bid'ah-bid'ah orang belakangan (orang-orang sesudah generasi Salaf ) yang diracuni dengan berbagai pemahaman yang membahayakan dan yang tidak selamat dari pemahaman asing, akan mengakibatkan tercerai-berainya kamu muslimin.
Sesungguhnya Salafus Shalih Radiyallahu anhum telah nyata kebaikan mereka baik dalam nash mahupun istinbat, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. "Dan generasi yang terdahulu dan pertama-tama (masuk Islam) diantara kaum Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada mereka (Muhajirin & Anshar = Sahabat/Salafus Sholih) dan mereka ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya mereka kekal didalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dengan dalil ayat ini (QS At Taubah 100) dapat diambil pemahaman bahwa Allah Sang Pencipta telah memuji terhadap mereka yang mengikuti kepada sebaik-baik manusia. Telah diketahui bahwa apabila sebaik-baik manusia itu mengatakan suatu perkataan, kemudian ada seseorang yang mengikuti mereka, maka dia wajib untuk mendapatkan pujian dan berhak untuk mendapatkan keridhaan.


Kalau seandainnya sikap ittiba' mereka tidak membezakan dengan selain mereka (yang tidak ittiba') maka dia tidaklah berhak mendapatkan pujian dan keridhaan. Siapakah sebaik-baik manusia itu? Mereka adalah para shahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Bayyinah : 7 "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih merekalah sebaik-baik manusia". Allah berfirman dalam surat Ali Imran : 110 : "Kalian adalah umat terbaik yang telah ditampilkan untuk manusia, kalian telah beramar makruf dan bernahi munkar dan beriman kepada Allah".

Dari sini kita mendapatkan petunjuk bahawa Allah telah memuji dan menyatakan keutamaan mereka (Sahabat) atas segala umat, dan apabila ingin dipuji ALLAH juga, maka ummat ini harus istiqamah dalam segala hal mengikuti Salafus Sholih.
Disamping itu Salafus Sholih sesungguhnya memang tidak pernah menyimpang dari cahaya (petunjuk Ilmu Al Quran dan Sunnah) yang terang benderang (Al Haq) ini. Maka jika ada yang berkata :"Ini (gelar sebaik-baik umat, pen.) bersifat umum dalam umat ini, tidak hanya terbatas pada generasi Sahabat saja,"saya katakan bahwa mereka (para sahabat) adalah objek pembicaraan yang pertama, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik tidak masuk dalam pembicaraan ayat diatas, kecuali kalau ada penjelasan dengan qiyas atau dalil lain sebagaimana dalam dalil pertama.

Secara umum dan ini yang benar, Sahabat adalah yang pertama kali masuk dalam objek pembicaraan kerana merekalah yang pertama kali mengambil ilmu dan amal langsung dari Rasullullah Shalallahu 'alaihi wa salam tanpa perantara, dan merekalah yang mendapat khabar gembira dengan wahyu ini.

Oleh kerana itu, merekalah yang paling pertama masuk dalam pembicaraan ayat ini dibanding yang lain disebabkan sifat-sifat yang telah diberikan kecuali kepada mereka (para Sahabat). Pun kesesuaian sifat dengan pensifatan Allah adalah merupakan bukti bahwa mereka lebih berhak mendapatkan pujian dari pada yang lain.

Sabda Rasullullah Shalallahu 'alaihi wa salam : "Sebaik-baik manusia adalah generasiku (generasi Rasulullah & Shahabat), kemudian orang-orang sesudah mereka (Tabi'in) kemudian orang-orang sesudah mereka (Tabi'ut Tabi'in.). Sesudah itu akan datang kaum yang kesaksian mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya." (HR. Bukhari IV/189, Muslim VII/184-185, Ahmad I/424 dll).


Apakah kebaikan yang ditetapkan kepada para Sahabat yang dimaksudkan adalah dalam hal bentuk mereka? Atau jasad mereka, harta mereka, tempat tinggal mereka, atau ?? Tidak diragukan lagi bagi orang yang memiliki akal yang sempurna, memahami Al Qur'an dan As Sunnah dengan benar, bahwa bukan itu semua yang dimaksudkan disini, sama sekali bukan.

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa salam tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Apa saja yang berasal darinya adalah Ar-Rusyd (Al Haq) dan Al Huda (petunjuk). Para sahabat semuanya adil (jujur). Mereka tidak berbicara kecuali dengan jujur dan tidak beramal kecuali dengan haq. Demikian para sahabat. Mengikuti mereka akan memberi keselamatan dari kegelapan syahwat (kebrutalan hawa nafsu) dan subhat (bahaya pengaburan), dan siapapun yang berpaling dari pemahaman para sahabat maka dia berada dalam kesesatan dimana kegelapan demi kegelapan semakin melilitnya sehingga kalau dia mengulurkan tangannya hampir tidak akan terlihat. Dengan pemahaman sahabat, kita membentengi Al Qur'an dan As Sunnah dari berbagai bid'ah syaitan dari jenis manusia ataupun jin. Mereka hanya menginginkan timbulnya fitnah dan menghendaki takwilnya untuk merosak apa yang dimaksudkan Allah dan Rasul-Nya. Maka pemahaman sahabat radhiallahu anhum adalah benteng dari segala keburukan dan benteng dari sebab-sebab yang menimbulkannya. Kalau pemahaman para sahabat tidak boleh dijadikan hujjah maka mustahil pemahaman generasi setelah para sahabat menjaga pemahaman para sahabat dan menjadi benteng baginya. Apabila pengkhususan dan pembatasan ini ditolak yaitu wajibnya memahami Al Qur'an dan as Sunnah yang shahih dengan pemahamannya ' maka akan semakin jauhlah seorang muslim dari "kebenaran yang mutlak," dan (yang lebih buruk lagi) berbagai firqah dan partai akan menjadi terhalang untuk kembali ke jalan yang benar.


wallahua'lam.....

salam perjuangan

assalamua'laikum......


Sahabat-sahabat sekalian, kejadian dan rangkaian di antara langit dan bumi terbina dan terjalin demi menunaikan risalah suci dari Allah ta'ala disaat memerlukan hidayat dan petunjuk demi untuk segenap umat manusia.Hukum dan peraturan alam yang tiada berubah,oleh kejadian tersebut ditembus menurut jalan yang ditentukan oleh Allah ta'ala.tidak ada sebab sesuatu di dalam semesta ini yang terjadi tanpa melalui sebab dan tanpa tujuan atau maksud.

Kelahiran islam, peristiwa besar yang pernah disaksikan oleh dunia tidak boleh tidak pasti mempunyai sebab-sebab yang menjadi pendorongnya, pasti mempunyai matlamat yang telah digariskan oleh Allah ta'ala dan sudah pastilah mempunyai tujuan yang harus dipersiap sediakan dan sentiasa dinanti-nantikan. Allah ta'ala telah menyempurna-
kan risalah suci-Nya kepada umat manusia dengan islam. Perutusan Nabi Muhammad sallahua'laihiwassalam sebagai pesuruh-Nya melengkapkan lagi kesempurnaan terhadap risalah ini.

Kita tidak perlu menunggu perlu adanya hubungan baru di antara langit dan bumi demi membersihkan risalah suci ini yang sudah dikotori oleh syirik, kesesatan dan kerosakan. kita juga tidak perlu menunggu-nunggu adanya Nabi baru yang akan membawa risalah baru setelah datangnya Nabi dan Rasul pembawa agama suci ini. Kita juga tidak mengharapkan adanya Al-Quran baru yang akan membimbing umat manusia yang sedang kebingungan ke arah mana jalan dan hidayat. ini kerana, kita sudah ada kitab suci dari Allah ta'ala yang menjamin pengikutnya tidak sesat dan telah pula menetap syariat yang menjamin perlaksanaanya tidak tercela.

Apa yang harus kita perbuat dewasa ini ialah, kita bersama seluruh dunia harus keluar meninggalkan kejahiliyahan yang sedang mengepung kita dari segala jurusan. iaitu dengan jalan mengembalikan kepercayaan kepada agama kita, sehingga kembali menjadi dasar kehidupan kita di segala bidang. Kita tidak dapat meminta orang lain supaya mempercayai kebenaran agama kita, selama mana kita sendiri belum benar-benar mempercayai kesempurnaannya terlebih dahulu. Sebab keimanan hanya dapat disebarluaskan dengan teladan yang kita berikan kepada semua orang.

Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, di atas dasar tuntutan kepada dakwah islamiyyah ini marilah sama-sama memperkukuhkan kekuatan daan persaudaraan yang ada ini, demi memastikan akan kesinambungan dan perlaksanaan kepada kesempurnaan risalah yang suci ini, demi memastikan risalah ini akan terus tersebar luas. wallahua'lam.


wassalam...,


zaiman albesuty